COMMISSION ADMINISTRATIVE

WAGENER Charles  président  
GREIVELDINGER Mlke membre
HOFFMANN Albert membre 
MEYERS Jean-Paul membre
WILTZ Jean-Paul membre
BOHLER Jean secrétalre
SCHMIDT Pascale receveuse

 

AGRÉMENTS

• Jousefshaus, integréierten Zentrum fir 126 eeler Lelt aus dem Réimecher Kanton agrément ministériel PA/98/01/026

• Jousefsclub, Foyer de Jour fir eeler Leit aus dem Réimecher Kanton a Club Senior fir 50+ Conventioun mam Familljeministère agrément ministériel PA/98/05/009

• Jousefskascht, Äessen op Rieder fir Awunner aus dem Réimecher Kanton a fir Réimecher Schoulkantinn agrément ministériel PA/98/07/006


Blanche WIOT, Generaldirektesch